คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Yong Arttist Talent #12)

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (Yong Arttist Talent #12) โดยมี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์ ประจำปี 2540 เป็นประธานการประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 127 คน คณะกรรมการพิจารณาผลงานและคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน โดยศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ผ่านระบบ ออนไลน์ ซึ่งหลังจากการอบรม ทั้ง 70 คน ต้องสร้างสรรค์ผลงานคนละ 1 ผลงาน เพื่อจัดแสดงนิทรรศการฯ และคณะกรรมการจะตัดสินเลือกผู้ชนะ เพื่อรับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินมูลค่า 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

แชร์