คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2540 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ปี 2550 นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 นายอริญชย์ รุ้งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร ปี 2563 นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วุฒิกร คงคา หัวหน้าวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนายสัมฤทธิ์ เพชรคง ศิลปิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์