Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของส่วนราชการอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของส่วนราชการอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์