คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณกฤติยา กาวีวงศ์ และทีมภัณฑารักษ์ คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ คุณมนุพร เหลืองอร่าม ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอภาพรวมโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงาน แนวทางการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ศิลปิน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ จ. เชียงราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะที่ปรึกษา กรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

แชร์