Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลคุณธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. 2574 ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลคุณธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. 2574 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์