คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 (The 6th Bangkok Art Festival) ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 (The 6th Bangkok Art Festival) ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประชุม จึงมีมติให้ปรับแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์