Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์