Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์