คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปะ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปะ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting โดยมี ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ประธานอนุกรรมการ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองประธานอนุกรรมการ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อนุกรรมการและเลขานุการร่วม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะกับการพัฒนาสังคม การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการสร้างภาพลักษณ์ประเทศ

แชร์