คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมทบทวน และ ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลทำฤทธิ์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมทบทวน และ ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลทำฤทธิ์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์