Facebook Logo

การประชุมระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกรม (DCIO) เป็นประธานการประชุมระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร การจัดทำและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานฯ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์