คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ และประชุมผ่านระบบ zoom meeting อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลคุณธรรมต้นแบบ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านพอเพียง ได้แก่ นางสาวนิตยา เขมะชัยเวช นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ด้านวินัย ได้แก่ นางสาวอัจจิมา กวีญาณ นักวิเทศน์สัมพันธ์ชำนาญการ ด้านสุจริต ได้แก่ นางสาวจารีรักษ์ วีระหงส์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ด้านจิตอาสา ได้แก่ นางสาวทักษพร ศิริยงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ และด้านกตัญญู ได้แก่ นางสาว ณุภัทรา จันทวิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ