การประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือร่วมกับนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เครือข่ายศิลปินจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพื้นที่ศิลปะ ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในเรื่องการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ โดยมีนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนางสิรินชญา กันธิยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมประชุม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ