คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมเชิงปฏิบัติการประติมากรรมร่วมสมัยสองฝั่งโขง

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน (นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา) เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประติมากรรมร่วมสมัยสองฝั่งโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “แนวทางการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยสองฝั่งโขง” โดยวิทยากร ดังนี้ ๑. อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ๒. ผศ. เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ อดีตรองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ ๓. วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดร่วมระดมความคิดเห็น และเสนอแนวคิดต่าง ๆในการนำเสนองานประติมากรรมร่วมสมัยสองฝั่งโขง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ปรึกษาหารือกับทางหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แชร์