การประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างการรับรู้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ ๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างการรับรู้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ ๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย สำหรับเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายการศึกษา กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน เครือข่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปิน ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ฯ และสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติฯ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายในพื้นที่แต่ละอำเภอ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านขบวนพาเหรด และการสร้างสรรค์ผลงานปะติมากรรมอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ

ในการนี้ นายกองรบ กระทุ่มนัด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ, นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

การเสวนาการเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติฯ ประกอบด้วย นายกองรบ กระทุ่มนัด ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงชัย, นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ, นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ,นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเสวนาบนเวที และนางสาวสุมินตรา บุญเรือง ดำเนินรายการ

การหารือ และระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านขบวนพาเหรด และการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ของอำเภอ โดยสมาคมขัวศิลปะและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม และร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

แชร์