คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นางสาวรจเรข อรัญวัฒน์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้บริหาร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์