คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project – based Coaching โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ 1 เป็นครั้งที่ 6

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project – based Coaching โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ 1 เป็นครั้งที่ 6 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสายสมร ไข่หิน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้ให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในเรื่องความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการของชุมชน ทั้งนี้ นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนรับมอบเอกสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากวิทยากร เพื่อหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

แชร์