คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าเยี่ยมชมพร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย วิทยากร
นางศุทธีร์ อายุการ อดีตเลขานุการสำนัก บันฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดยมี ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุม ชั้น8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ