คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานศิลป์วัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะราวมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม” ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานในภาคเช้าและบ่ายตามลำดับ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นในการถอดอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน โดยภายหลังกิจกรรมการระดมความคิดเห็น ได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น อำเภอละ ๑ ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปออกแบบเเละจัดทำเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

แชร์