คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การเสวนาโครงการเสวนาวรรณกรรมไทย-วรรณกรรมเช็ก

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการเสวนาโครงการเสวนาวรรณกรรมไทย-วรรณกรรมเช็ก โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Pavel Pital เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำราชอาณาจักรไทย นายเจน สงสมพันธุ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนาเจ้าของรางวัล Gratias Agit จากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณเช็กฯ และผศ.ดร.อรอนงค์ ชาคร อาจารย์ นักแปล บรรณาธิการวรรณกรรมและกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ ในโอกาสครอบรอบ50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณะรัฐเช็ก ณ เวทีกลางประจำงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้โครงการเสวนาวรรณกรรมไทย-วรรณกรรมเช็ก ในโอกาสครอบรอบ50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณะรัฐเช็ก เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2567

แชร์