คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งเรียงความ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากในหลวง”

วันที่  

09/06/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ร่วมส่งเรียงความ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากในหลวง” (โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4)เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  โดยสามารถส่งเรียงความด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๙ ก.ค. ๖๐ ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๗ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

             เรียงความที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับหนังสือ “จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ” จำนวน ๑ เล่ม ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหนังสือ ๑ คน /๑ เล่ม  โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๔๔๙ , ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๓ หรือ www.ocac.go.th/

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ