Facebook Logo

คณะข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุวรรณนาราม หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แชร์