Facebook Logo

คณะผู้บริหาร สศร.เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น.นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดรวมกว่า 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาท ภารกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ depa เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม” โดย นายไชยพันธุ์ ภูมิรัตน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมบริการที่พัฒนาโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 5G ภายใน ศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับการวางแผนขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ที่มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ อย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ