คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อม“การแสดงศิลปะร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชัน” สร้างสรรค์โดยศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล“ศิลปาธร” และเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยในสาขาดนตรีและสาขาศิลปะการแสดง

วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2567 นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อม“การแสดงศิลปะร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชัน” สร้างสรรค์โดยศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล“ศิลปาธร” และเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยในสาขาดนตรีและสาขาศิลปะการแสดง อาทิณัฐ ยนตรรักษ์,ไกวัล กุลวัฒโนทัย, อานันท์ นาคคง, พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,นรอรรถ จันทร์กล่ำ, วานิช โปตะวนิช, ชัยภัค ภัทรจินดา, สุวรรณดี จักราวรวุธ, มานพ มีจำรัส, พิเชษฐกลั่นชื่น, ดำริห์ บรรณวิทยกิจ, อโณทัย นิติพน, ศรวณีย์ ธนะธนิต, สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ฯลฯณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้กำหนดจัดแสดงในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ