Facebook Logo

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานศิลปะบริเวณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ “Thailand Biennale, Krabi 2018 ”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมผลงานศิลปะบริเวณ ชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ “Thailand Biennale, Krabi 2018 ” ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

แชร์