คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศวันที่สองของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์:สารคดี/บทความ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์: สารคดี/บทความ” ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดขึ้นเป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ และดิจิทัลคอนเทนต์ จำนวน 7 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป, คุณยุทธชัย สว่างสมุทรชัย, คุณภคณัฐ ทาริยะวงศ์, คุณโตมร ศุขปรีชา, คุณจิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์, คุณปฏิกาล ภาคกาย และคุณปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลองเล่นเป็นบรรณาธิการ : สำรวจการใช้ภาษาไทย ในสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์” การเสวนา “เทคนิคและองค์ประกอบในงานดิจิทัลคอนเทนต์” และการแบ่งกลุ่มอบรม “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ : สารคดี / บทความ”

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่เยาวชนและประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ นำไปสู่การสร้างเนื้อหาที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ชีวิต การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ทางสังคม และการพัฒนาองค์ความรู้แขนงต่างๆ ต่อไป

แชร์