คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์และโครงการ “วิถีชุมชน คนรักช้าง สร้างชื่อไทย”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสาวปรียากรณ์ ทะคำสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ เเละวัฒนธรรม เเละบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมฝจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์และโครงการ “วิถีชุมชน คนรักช้าง สร้างชื่อไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ชั้น ๒ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจาก จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์และโครงการ “วิถีชุมชน คนรักษ์ช้างสร้างชื่อไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างความภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่และรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ในการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับเกียรติจาก นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการประชุม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ