ประชุมจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์มาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ พร้อมด้วยนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม คณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์