Facebook Logo

ประชุมโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเชื่อมโยงจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

แชร์