คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานกรรมการฯ นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาและกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ๑๑ ด้าน ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่น ตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Thailand Creative Content Agency (THACCA) และ One Family One Soft Power (OFOS) ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์

แชร์