Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025

อีกทั้ง ได้หารือแนวทางการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ และเตรียมจัดพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย อีกด้วย

แชร์