คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด “วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ คณะนักแสดง นักดนตรี แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การแสดงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน วันสถาปนาการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ครบ ๒๕ ปี เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ของไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อันเป็นการอนุรักษ์ รักษา สืบทอด มรดกอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ