คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (Zoom) จำนวนทั้งสิ้น ๔๖๓ คน

ทั้งนี้นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งให้การบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล : มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ในฐานะโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการระดมความเห็นของบุคลากรทุกระดับของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และนำเสนอมุมมอง แนวคิดการยกระดับงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์แนวโน้มของวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีเอไอ พร้อมนำบทวิเคราะห์ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทยมาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดทำโครงการสำคัญ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กระทรวงวัฒนธรรมได้วางเป้าพัฒนาโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมสู่ “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” ที่มีเป้าประสงค์ในการ “สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคน” ตามกรอบแนวทาง “๙ดี สู่ก้าวที่มันคงและยั่งยืน” ให้ กินดี อยู่ดี เรียนรู้ดี อารมณ์ดี มั่นคงดี พอดี ปรารถนาดี ชีวิตดี และเกิดสังคมดีในที่สุด ยกระดับคุณภาพชีวิต จรรโลงจิตใจ สร้างสังคมที่น่าอยู่ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยทุนทางวัฒนธรรม

แชร์