ผอ. สศร. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา10.00 น. พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) โดยนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งมีคณะที่ปรึกษา รวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระพิจารณา เรื่อง แนวทางการติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ในห้วงปี 2561-2565 ให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแม่บท ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

แชร์