คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๑๕ น. พระครูอุดมจารุวรรณ เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนเข้าร่วม ณ วัดบําเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ภายหลังพิธี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ เดินไปยังวัดแสนสุข กราบอาราธนาพระครูสังฆกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสนสุข และเยี่ยมชมการเรียนการสอนเปรียญธรรม ทั้งนี้ กิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เป็นต้นแบบแนวทางการจัดกิจกรรมฯ และขยายผลต่อไป ด้วยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดทุนทางวัฒนธรรม (Soft Power) รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล และเจริญภาวนา นอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆ

แชร์