Facebook Logo

ผู้บริหารสศร. มอบข้าวสารและน้ำดื่ม จากการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารโครงการ thailand biennale korat 2021 และ เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19 (ชุมชนคลองเตย) เป็นครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 10.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารสศร. มอบข้าวสารและน้ำดื่ม จากการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารโครงการ thailand biennale korat 2021 และ เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด – 19 (ชุมชนคลองเตย) เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นกำลังใจรวมพลังและส่งมอบความห่วงใย ต้านภัย Covid -19 โดยมีพระเดชพระคุณ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพานพระโขนง รับมอบสิ่งของ ณ วัดสะพานพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

แชร์