คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน

วันจันทร์ 14 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ในโอกาสที่องค์กรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดระดับดี ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ กรมบัญชีกลาง ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่หน่วยงานของภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ ประจำงบประมาณ 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน 26 รางวัล

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ