ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 1 / 2566

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ThailandBiennale, Chiang Rai 2023 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1 / 2566 เปิดเผยหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมนัดแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจากอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม ผู้แทนอธิบดีกรมสารนิเทศ นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมการประชุมหารือ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง โดยทุกฝ่ายแจ้งว่าพร้อมที่จะผนึกกำลังสนับสนุนสื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง สร้างการรับรู้ข่าวสารอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจงานศิลปะ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับการจัดงานศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติของไทย ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติงบกลางจากสำนักงบประมาณแล้ว ทาง สศร และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการจัดงาน ศิลปินและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ต่อไป

แชร์