ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม ข้อเสนอในการการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม ข้อเสนอในการการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการนำร่องโครงการศึกษาวิจัยการสร้างต้นแบบการอนุรักษ์และฟิ้นฟูงานหัตถศิลป์ไทยด้วยกระบวนการภายใต้แนวคิดกิจการเพื่อสังคม ( Social Enterprise ) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ