Facebook Logo

พิธีมอบภาพผลงานศิลปะ จำนวน 63 ภาพ 63 ศิลปิน ภายใต้โครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิด 19”

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบหมายให้นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีมอบภาพผลงานศิลปะ จำนวน 63 ภาพ 63 ศิลปิน ภายใต้โครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิด 19” พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายศิลปินและหน่วยงานในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย เป็นการรวมพลังเครือข่ายให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมให้ความเข้าใจในความหมายของศิลปะร่วมสมัย ตามการส่งเสริมที่นำมาซึ่งการต่อยอดสร้างสรรค์ศิลปะสาขาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศิลปินอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ และศิลปินอิสระที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เข้าร่วมในงานวันนี้ ซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์โควิด 11 แห่ง เข้าร่วมรับมอบภาพผลงานศิลปะ อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ผู้แทนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์/โรงพยาบาลเกาะคา/โรงพยาบาลลำพูน/โรงพยาบาลพะเยา/โรงพยาบาลแพร่/โรงพยาบาลบางปะม้า ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์