Facebook Logo

พิธีมอบเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม พร้อมด้วยนายวิโรจน์ มาง้าว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยมีการประกาศยกย่องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 45 แห่ง องค์กรอิสระและภาคเอกชน 1,155 แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม

แชร์