คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 สำนักงานวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 18 ปี โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 3 ตุลาคม ของทุกปี กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2562 มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” มาแล้ว จำนวน 2,649 ราย และในปี พ.ศ. 2563 มีบุคคล องค์กร ได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” 475 รางวัล ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน 156 ราย ประเภทบุคคล 164 ราย ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล 155 แห่ง/คณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น 8 จังหวัด ผู้เกษียณอายุราชการ 186 ราย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 11 ราย

แชร์