Facebook Logo

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ