คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการอบรม “เขียนไทย : ราชบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม พิธีเปิดการอบรม “เขียนไทย : ราชบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี [นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ] เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับงานด้านวรรณศิลป์ ในการใช้งานเขียน ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนได้ดึงทรัพยากร คุณค่าของบ้านเกิดของตน มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านงานเขียน ซึ่งภายในงาน มีนักเรียนนักศึกษา ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับ โครงการเขียนไทย ราชบุรี เป็นโครงการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การสนับสนุนเงินงบอุดหนุนแก่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ได้แก่ กิจกรรมการอบรมโดยมีศิลปินนักเขียนในพื้นที่ราชบุรี และ กวีซีไรต์ ให้การอบรม พร้อมนำเยาวชนลงพื้นที่เยี่ยมชมหาแหล่งวัตถุดิบในการเขียนในพื้นที่ราชบุรี

แชร์