Facebook Logo

พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ต่อยอดสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ 4DNA

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ต่อยอดสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ 4DNA สู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” และ นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ “4DNA กับการพัฒนาเมือง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง และ คุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ ณ ห้องออดิโทเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์