พิธีเปิดงานสืบสานงานศิลป์ถิ่นพระธาตุพนม ของกลุ่มไทธาตุพนม

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานงานศิลป์ถิ่นพระธาตุพนม ของกลุ่มไทธาตุพนม พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางธิติพร จินดาหลวงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และข้าราชการของศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ สวนสาธารณะศรีโคตรบูร จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่เป็นการนำศิลปะลงสู่ชุมชนและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
และยังเป็นการบูรณาการระหว่างบ้านวัดโรงเรียน และกลุ่มชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งได้มีข้าราชการในพื้นที่ให้การร่วมมืออย่างมาก อาทิเช่น นายอำเภอธาตุพนม นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม และคหบดีในพื้นที่

แชร์