Facebook Logo

พิธีเปิดงานโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ลานจัดแสดงสินค้า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัล ในการประกวด การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “ผ้าทอเมืองอุบล สวยเท่มีสไตส์ ใส่ได้ทุกวัน” โดยผลการประกวดรวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

นายเกียรติศักดิ์ รองเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่

นายศรัทธา ตัวคโณมล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่

นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์

รางวัลชมเชย ได้แก่

นายอานันต์ ชยันการ

นางสาวศุภาวดี เวพีกฒิกร

นายสิรภัทร ใหม่คามิ

การจัดงานดังกล่าว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เครือข่ายศิลปิน และหน่วยงานเอกชน จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการแสดงผลงานการประกวด โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยน ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ความเข้าใจในศิลปะร่วมสมัยแก่ประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวดดังกล่าว รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินเครือข่ายสำนักงานศิลปร่วมสมัย และกิจกรรมการสาธิตการวาดภาพด้วยสีน้ำจากนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ อุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ