พิธีเปิดงาน “146 ปี กระบี่เมืองศิลปะ” อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.
กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนด้านธุรกิจการท่องเที่ยว สถานประกอบการ กลุ่มศิลปิน ตลอดจนประชาชนในจังหวัด ได้จัดพิธีเปิดงาน “๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ” อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขบวน CARNIVAL การสาธิตและจำหน่ายสินค้าด้านศิลปะ ตลอดถนนอุตรกิจ มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดการจัดงาน
โดยได้รับเกียรติจากดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงาน วิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิด
โดยว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความพร้อมในทุกมิติในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน

แชร์