พิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบผลงานศิลปะภาพเขียนภายใต้โครงการ art for life สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม (save sujinno)

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบผลงานศิลปะภาพเขียนภายใต้โครงการ art for life สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม (save sujinno) โดยรองศาสตราจารย์ลิปิกรมาแก้ว ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20 ภาพ ,คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรรมการบริหาร บริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด จำนวน 10 ภาพ ,ศิลปินมอบให้อีก 8 ภาพ รวมส่งมอบผลงานศิลปะจำนวน 38 ภาพ จากศิลปินจิตอาสาเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยล้านนา จำนวน 30 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามลักษณะส่วนตนของศิลปิน มอบแก่โรงพยาบาลนำร่องโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในการนี้ มีนายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, คุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรรมการบริหารบริษัทชอยส์มินิสโตร์ จำกัด, ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, คุณเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ, คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ นี้ด้วย

สำหรับนิทรรศการ “สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม” เป็นการนำศิลปะร่วมสมัยสู่สถานพยาบาล ถือว่าเป็นการนำเอา “สุขศิลป์แบบองค์รวม” มาช่วยเยียวยาด้านจิตใจของผู้เข้ารับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งต่อพลังใจผ่านศิลปะร่วมสมัยสู่สังคม (เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564 วัน ในเวลาราชการ ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก))

แชร์