พิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ”มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 5 (The 5th National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2023)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ”มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 5 (The 5th National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2023) โดยมีผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีกล่าวต้อนรับ

ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ และรับฟังการวิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ระบบ Zoom Cloud Meetings) โดย คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาทัศนศิลป์และดุริยางคศาสตร์ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี งานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชน นำไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางสังคมโดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

แชร์